Menu

Statuten van de buurtvereniging:

“Speuld, De Beek, Houtdorp en Drie” vastgesteld in de algemene vergadering van 24 oktober 1979 en 19 november 1980.

De statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een akte op twintig februari negentienhonderd éénentachtig voor D.Bee­ns, destijds notaris ter standplaats Barneveld, verleden.

In de algemene ledenvergadering van vijftien februari negentienhonderd vierennegentig is rechtsgeldig besloten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten, waarvan blijkt uit het verslag van de vergade­ring.

De navolgende wijzigingen zijn in de statuten aangebracht:

In artikel 1 lid 1 is de naam “Speuld, De Beek,
Houtdorp en Drie” gewijzigd in:

“Speuld en Omstreken”.

In artikel 2 zijn de woorden “Speuld, De Beek,
Houtdorp en Drie” gewijzigd in de woorden: “Speuld, De Beek, Houtdorp, Drie, Staverden en Leuvenum, liggend binnen de gemeente Ermelo”.

De wijziging van de statuten zijn vastgelegd bij notariële akte d.d. 11 december 2003 verleden voor notaris Mr W.J. Doorn te Ermelo.

TEKST VOLLEDIGE STATUTEN NA STATUTENWIJZIGING.

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon dat de statuten thans in hun geheel luiden als volgt:

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Buurtvereniging “Speuld en omstreken”.
Zij heeft haar zetel te Speuld in de Gemeente Ermelo.
DOEL EN MIDDELEN.

Artikel 2.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de algemene belangen van de buurtschappen Speuld, De Beek, Houtdorp, Drie, Staverden en Leuvenum, liggend binnen de gemeente Ermelo.

Artikel 3.

Dit doel tracht men te bereiken door:

Waar nodig, het plegen van overleg met personen, groepen, instellingen en overheid.
Het beleggen van algemene vergaderingen, die toegankelijk zijn voor alle inwoners van de in artikel 2 genoemde buurtschappen.
Alle andere geoorloofde middelen, die het doel van de vereniging kunnen bevorderen.
DUUR.

Artikel 4.

De vereniging is opgericht op twintig juni negentienhonderd achtenzeventig.
De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.
STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de BUURTVERENIGING:

” Speuld en Omstreken “

_________________________________________________________________

– 1 –

Statuten van de buurtvereniging:

“Speuld, De Beek, Houtdorp en Drie” vastgesteld in de algemene vergadering van 24 oktober 1979 en 19 november 1980.

De statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een akte op twintig februari negentienhonderd éénentachtig voor D.Bee­ns, destijds notaris ter standplaats Barneveld, verleden.

In de algemene ledenvergadering van vijftien februari negentienhonderd vierennegentig is rechtsgeldig besloten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten, waarvan blijkt uit het verslag van de vergade­ring.

De navolgende wijzigingen zijn in de statuten aangebracht:

In artikel 1 lid 1 is de naam “Speuld, De Beek,
Houtdorp en Drie” gewijzigd in:

“Speuld en Omstreken”.

In artikel 2 zijn de woorden “Speuld, De Beek,
Houtdorp en Drie” gewijzigd in de woorden: “Speuld, De Beek, Houtdorp, Drie, Staverden en Leuvenum, liggend binnen de gemeente Ermelo”.

De wijziging van de statuten zijn vastgelegd bij notariële akte d.d. 11 december 2003 verleden voor notaris Mr W.J. Doorn te Ermelo.

TEKST VOLLEDIGE STATUTEN NA STATUTENWIJZIGING.

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon dat de statuten thans in hun geheel luiden als volgt:

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Buurtvereniging “Speuld en omstreken”.

Zij heeft haar zetel te Speuld in de Gemeente Ermelo.
DOEL EN MIDDELEN.

Artikel 2.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de algemene belangen van de buurtschappen Speuld, De Beek, Houtdorp, Drie, Staverden en Leuvenum, liggend binnen de gemeente Ermelo.

Artikel 3.

Dit doel tracht men te bereiken door:

Waar nodig, het plegen van overleg met personen, groepen, instellingen en overheid.
Het beleggen van algemene vergaderingen, die toegankelijk zijn voor alle inwoners van de in artikel 2 genoemde buurtschappen.
Alle andere geoorloofde middelen, die het doel van de vereniging kunnen bevorderen.
DUUR.

Artikel 4.

De vereniging is opgericht op twintig juni negentienhonderd achtenzeventig.
De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.
-2 –

LEDEN.

Artikel 5.

Een lid kan zijn iedere inwoner van de in artikel 2 genoemde buurtschappen, die de achttien-jarige leeftijd heeft bereikt en instemt met de statuten.
Van de eis inwoner te zijn van de in artikel 2 genoemde buurtschappen kan de algemene vergadering ontheffing verlenen.
Het lidmaatschap is persoonlijk.
Het bestuur beslist over de toelating van het lid en bij niet-toelating kan alsnog de algemene
vergadering tot toelating besluiten.

Artikel 6.

Alle leden en bestuursleden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene
vergadering en hebben daar ieder één stem. Aan niet-leden komt geen stemrecht toe.

Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, respectievelijk echtgenote of echtgenoot, uitbrengen. Ieder lid kan niet meer dan één volmachtstem uit brengen.
EINDE LIDMAATSCHAP.

Artikel 7.

Het lidmaatschap eindigt:

door het overlijden van het lid;
door opzegging van het lid;.
door opzegging namens de vereniging;
door ontzetting.
Artikel 8.

De opzegging door een lid moet schriftelijk geschieden, tenminste vier weken voor het einde van het boekjaar. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het boek jaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Behoudens het bepaalde in lid 1, kan een lid zijn lidmaatschap niet opzeggen op grond van verhoging van het contributiegeld.
De opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Het bestuur kan opzeggen:

indien het lid heeft opgehouden aan de vereiste van het lidmaatschap te voldoen;
indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De ontzetting geschiedt door het bestuur. Het bestuur kan ontzetten:
indien een lid handelt in strijd met statuten, reglementen of besluiten der vereniging;
indien het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Het betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de algemene vergadering open. Het beroep moet bij aangetekend schrijven, met vermelding van de gronden van het beroep, worden ingesteld. Het schrijven moet worden gericht aan de secretaris van het bestuur. Deze is verplicht binnen één maand na ontvangst van het beroeps­schrift een algemene vergadering bijeen te roepen. Op deze vergadering beslist de algemene vergadering in hoogste instantie over het al dan niet ontzetten. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
– 3 –

INKOMSTEN.

Artikel 9.

De inkomsten van de vereniging worden gevormd door:
contributies;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
inkomsten uit eigen vermogen;
inschrijfgelden;
boetes, bedoeld in het reglement;
andere baten.
2 De contributie wordt per jaar vastgesteld door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur.

VERENIGINGSJAAR EN BOEKJAAR.

Artikel 10.

Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van één januari tot en met éénendertig december.

HET BESTUUR.

Artikel 11.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Het bestuur is hiertoe slechts bevoegd na goedkeuring te hebben verkregen van de algemene vergadering.
Artikel 12.

Het bestuur is, voorzover de wet niet anders bepaalt, bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk.

Artikel 13.

Het bestuur bestaat uit vijf leden.
De leden van het bestuur worden gekozen door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging gekozen. Zowel het bestuur als de leden kunnen kandidaten stellen. De wijze waarop de kandidaatstelling geschiedt, wordt nader in het reglement geregeld.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en assessoren.
De funktieverdeling geschiedt als volgt:
de voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering gekozen; de overige funkties verdeelt het bestuur zelf.

De periodieke aftreding geschiedt als volgt:
eerste jaar : niemand

tweede jaar : secretaris en assessor;

derde jaar : penningmeester en assessor;

vierde jaar : voorzitter.

Vervolgens treedt ieder van de bestuursleden om de

vier jaar af.

De afgetredenen zijn terstond herkiesbaar.
Tussentijds gekozen bestuursleden nemen op het rooster van aftreding de plaats van hun voorganger in.
Een bestuurslid kan door de algemene vergadering te allen tijde worden ontslagen of ge schors­t. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
– 4 –

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 14.

Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
De oproeping ter algemene vergadering geschiedt:
hetzij schriftelijk aan de adressen van de leden;
hetzij door middel van een advertentie in tenminste een ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dag- of weekblad.

Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan dit verzoek binnen twee weken geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in tenminste één ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.
STATUTENWIJZIGING.

Artikel 15.

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden vastgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
Artikel 16.

Een besluit tot statutenwijziging kan slechts genomen worden met een meerderheid van twee/der­de van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering.
In afwijking van het in lid 1 bepaalde, kan het doel van de vereniging slechts gewijzigd worden met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waar tenminste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. De be­stuurders zijn verplicht een authentiek af­schrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het in artikel 29, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde register.
– 5 –

ONTBINDING.

Artikel 17.

Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts genomen worden met een meerderheid van tenminste twee/derde van de aanwezige stemgerechtigde leden in een algemene vergadering, waar tenminste drie/vier­de van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding van de vereniging.
BATIG SALDO EN VEREFFENING.

Artikel 18.

Bij ontbinding van de vereniging besluit de laatste algemene vergadering omtrent de bestemming van het batig saldo, in overeenstemming met het doel van de vereniging.
De vereffening van haar vermogen geschiedt op de wijze als in artikel 23, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald.
JAARVERSLAG.

Artikel 19.

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in recht van het bestuur vorderen.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. De kosten daarvan komen ten laste van de vereniging.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waar de te vertonen, en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 20.

De verdere regeling, betreffende de organisatie en de huishoudelijke zaken van de vereniging, geschiedt bij reglementen, die niet in strijd mogen zijn met de statuten en die vastgesteld worden door de algemene vergadering.

SLOTBEPALING.

Artikel 21.

In de gevallen waarin statuten of reglementen niet voorzien beslist het bestuur, behoudens verantwoordelijkheid aan de algemene vergadering.

– 6 –

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging:

” Speuld en Omstreken ”

STEMMEN.

Artikel 1.

Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd.
Stemmen bij acclamatie is mogelijk mits op voorstel van de voorzitter.

Blanco stemmen en ondertekende stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Over voorstellen zaken betreffende wordt beslist
met volstrekte meerderheid ( dat is meer dan 50% ) van de stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen is hij gekozen die de
volstrekte meerderheid van stemmen op zich heeft verenigd. Indien tussen meer dan twee personen wordt gestemd en geen van hen de volstrekte meerderheid behaalt, vindt herstemming plaats tussen diezelfde personen, met uitzondering van degene(n) die bij de vorige stemming het minste aantal stemmen op zich verenigde(n), totdat een van hen de volstrekte meerderheid van stemmen haalt. Bij staken van stemmen beslist het lot.

BESLUITVORMING.

Artikel 2.

Indien en zolang er in een algemene vergadering
alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de voor het oproepen en houden van algemene vergadering niet in acht genomen.

De besluitvorming kan ook buiten vergadering plaats
vinden, mits met algemene, schriftelijk uitgebrachte stemmen.

INSCHRIJFGELDEN.

Artikel 3.

Een ieder die lid wordt van de vereniging, is verplicht een inschrijfgeld van minimaal f 10,- te betalen.
Het bestuur kan ontheffing verlenen van deze verplichting op door haar te bepalen voorwaarden.

Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering de minimum-hoogte van het inschrijfgeld wijzigen.
CONTRIBUTIE/OPZEGGING LIDMAATSCHAP.

Artikel 4.

Ieder lid betaalt jaarlijks een contributie, welke hij moet voldoen voor 1 november van het desbetreffende jaar.
Indien een lid gedurende twee jaren zijn lidmaatschapsgeld niet heeft betaald, wordt hij geacht zijn lidmaatschap te hebben opgezegd.
Een lid dat verhuist naar een woonplaats buiten de buurtschappen Speuld, De Beek, Houtdorp, Drie, Staverden of Leuvenum wordt geacht zijn lidmaatschap te hebben opgezegd met ingang van het eerstkomende kalenderjaar, tenzij hij alsnog aan de secretaris te kennen geeft dat hij lid wil blijven.
SCHORSING.

Artikel 5.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd met zijn lidmaatschapsverplichtingen handelt of door

– 7 –

handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de schorsing kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

BESTUURSVERKIEZINGEN.

Artikel 6.

Elk lid kan een kandidaat stellen voor de bestuursverkiezingen. Bij voorkeur geschiedt de kandidaatstelling schriftelijk. Hij, die een kandidaat stelt, moet zijn naam en adres opgeven aan het bestuur.
e gestelde kandidaat moet schriftelijk aan de secretaris of mondeling aan tenminste twee bestuursleden meedelen dat hij met zijn kandidaatstelling instemt.
De kandidaatstelling door leden kan uiterlijk nog plaatsvinden tot de aanvang van de vergadering, waarin de bestuursverkiezingen zullen plaatsvinden.

PERIODIEKE AFTREDEN BESTUURSLEDEN.

Artikel 7.

Met inachtneming van artikel 13 lid 5 van de statuten treden tezamen af:

de penningmeester en de tweede secretaris;
de vice-voorzitter en de algemeen adjunct;
de secretaris en de tweede penningmeester;
VOORZITTER.

Artikel 8.

De algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt door het bestuur een plaatsvervanger aangewezen, bij voorkeur de vice-voorzitter.
Het oordeel van de voorzitter dat een besluit is genomen is beslissend. Dit geldt ook voor de inhoud van een besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd besluit.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van de in
lid 2 genoemde oordelen de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats:

wanneer de meerderheid van de algemene vergadering dit wenst, of
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, wanneer één stemgerechtigd lid dit wenst.
Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

SECRETARIS/NOTULEN.

Artikel 9.

Van het verhandelde op de bestuursvergaderingen en
de algemene vergadering wordt door de secretaris notulen gehouden.

De notulen worden op de volgende vergadering voorgelezen en vastgesteld. Ten bewijze van de vaststelling (goedkeuring) worden dezen door de voorzitter en secretaris ondertekend.

De secretaris voert de correspondentie en houdt een ledenlijst bij. Het archief van de vereniging berust bij de secretaris.
Bij ontstentenis van de secretaris wordt zijn taak overgenomen door een door het bestuur aan te wijzen plaatsvervanger, bij voorkeur de tweede secretaris.
– 8 –

PENNINGMEESTER.

Artikel 10.

Het financiële beheer van de vereniging berust bij de penningmeester.
Aan de penningmeester wordt schriftelijk volmacht
verleend tot het innen van gelden en het be­schikken over de kasgelden en de bank- en girorekeningen van de vereniging, aan welke bevoegdheid bij het verlenen der volmacht beperkingen kunnen worden ge­steld, welke door en aan derden kunnen worden tegengeworpen mits die beperkingen in het Verenigingsregister openbaar zijn ge­maakt.

De penningmeester draagt zorg voor de inning van de inschrijfgelden en de contributie.
KASCOMMISSIE.

Artikel 11.

De kascommissie brengt schriftelijk verslag uit over het onderzoek van de rekening en verantwoording (financieel beheer), welk verslag door alle leden van de kascommissie wordt ondertekend. Het verslag wordt in het archief van de vereniging bewaard.

BEWAARPLICHT.

Artikel 12.

De stukken welke betrekking hebben op de financiën (inkomsten, uitgaven en vermogenstoestand) van de vereniging dienen door het bestuur minimaal 10 jaar lang te worden bewaard.

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 13.

In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van het huishoudelijk reglement zal worden voorge­steld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.
Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kan slechts geschieden op voorstel van het bestuur of van tenminste drie leden. Een voorstel tot wijziging moet tenminste vijf dagen voor de dag waarop de vergadering zal worden gehouden bij elk be­stuurslid voor de leden ter inzage worden gelegd.
De vorige twee leden van dit artikel gelden niet voor amendementen die staande de vergadering op de voorgestelde wijziging(en) worden ingediend.
Indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan het huishoudelijk reglement worden gewijzigd ook al zijn de leden 1 en 2 van dit artikel niet in acht genomen.
Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Een wijziging van het huishoudelijk reglement treedt in werking de dag na de datum waarop de algemene vergadering tot wijziging heeft besloten.
SLOTBEPALING.

Artikel 14.

Elk lid heeft recht op een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement.