Menu

Gebiedsvisie

 

Gebiedsvisie speuld

Afgelopen vrijdag 13 januari was de symbolische aftrap voor de ontwikkeling van een nieuwe gebiedsvisie op de agrarische enclave Speuld, Leuvenum, Staverden, De Beek, Houtdorp en Drie. Op E-steps van de lokale onderneming Greenvalley Electric Fun heAfgelopen vrijdag 13 januari was de symbolische aftrap voor de ontwikkeling van een nieuwe gebiedsvisie op de agrarische enclave Speuld, Leuvenum, Staverden, De Beek, Houtdorp en Drie. Op E-steps van de lokale onderneming Greenvalley Electric Fun heeft de Buurtvereniging Speuld en omstreken, wethouder Ruimtelijke Ordening Ronald van Veen kennis laten maken met de thema’s die in de omgeving actueel zijn. In de rondtoer werd stilgestaan bij onderwerpen zoals het heidebeheerplan, verkeersveiligheid, woningbouw, landbouw en de landschappelijke waarde van een open Brink. Verder werd stilgestaan bij de multifunctionele betekenis van de school en de sociale functie voor jong en oud van de activiteiten die snackbar ’t Speuldje organiseert.

De huidige Dorpsvisie Speuld stamt uit 2008 en moet worden vernieuwd en uitgebreid met het omliggende agrarische gebied. Nieuwe thema’s als functieverandering en duurzaamheid verdienen aandacht en zijn van belang om over na te denken omdat ze grote invloed hebben op de sociale cohesie en de kwaliteit van het landschap. Daarnaast keren bestaande thema’s uit de dorpsvisie terug zoals veiligheid, wonen, werken, recreatie en natuur- en landschapswaarden. De inwoners worden de komende maanden bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie betrokken. Tegelijkertijd wordt er gekeken op welke wijze de visieontwikkeling een bijdrage kan leveren aan een ruimtelijk programma voor de gebieden Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld (GEUS). GEUS is een initiatief van de provincie Gelderland met als doel om samen mogelijkheden te creëren voor een toekomstbestendig leefbaar landelijk gebied.

Werkgroep gebiedsvisie is aan de slag

Na een oproep tijdens de laatste ledenavond hebben tien mensen de handschoen opgepakt om aan de slag te gaan met een nieuwe versie van de Dorpsvisie uit 2008. De werkgroep heeft inmiddels een evaluatie uitgevoerd, een concept-plan van aanpak opgesteld en er is begin december een gesprek gevoerd met de gemeente Ermelo. Want we willen natuurlijk graag dat er ook iets mee gedaan wordt.

Nieuwe ontwikkelingen vragen om een actuele visie

Veel thema’s in de huidige dorpsvisie zijn vandaag de dag nog steeds actueel zoals woningbouw, landschap en leefbaarheid. Toch is het tijd voor een actualisatie omdat er nieuwe thema’s bij zijn gekomen waar we in 2008 nog niet over nadachten. Denk maar eens aan de ontwikkelingen die spelen rond duurzame energie en stikstof. Grote thema’s die effect kunnen hebben op de leefbaarheid en het landschappelijk karakter van de omgeving.

De gemeente Ermelo heeft in januari 2022 een nieuwe omgevingsvisie vastgesteld. Het is fijn om te zien dat onderdelen van de huidige Dorpsvisie (zie onderaan deze pagina) zijn opgenomen in de gemeentelijke omgevingsvisie. En omdat vroeg of laat de visie wordt vertaald naar een omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan), is het goed dat wij als buurtvereniging met een eigen gebiedsvisie onze inbreng leveren.

Gemeente Ermelo doet mee

We zijn heel blij dat we in het proces van de gebiedsvisie ondersteund worden door de gemeente Ermelo. Begin december heeft de werkgroep gesproken met wethouder Ronald van Veen die te kennen heeft gegeven het zodanig belangrijk te vinden dat gemeente en werkgroep samen gaan optrekken. Hoe precies, dat wordt nog uitgewerkt in een definitief plan van aanpak.

Dorpsvisie wordt Gebiedsvisie

Ligt de focus in de huidige dorpsvisie vooral op Speuld, in de nieuwe gebiedsvisie behandelen en betrekken we hele agrarische enclave Leuvenum, Staverden, De Beek, Houtdorp, Speuld inclusief Drie. Omdat de meeste vraagstukken op het hele gebied van toepassing zijn en ook omdat deze omgeving tot hetzelfde deelgebied behoort van de Omgevingsvisie.

Consultatie gebiedsvisie Buitengebied oost

Consultatie klinkt nog wat formeel maar wij van de werkgroep vinden dat we iedereen in de gelegenheid moeten stellen om zijn zegje te doen. Het gaat immers om uw eigen leefomgeving! De vorm waarin werken we in de komende maanden uit. Als alles meezit hopen we in het voorjaar te starten en zodra het zover is laten we het u natuurlijk weer weten.

Gebiedsvisie

Drukbezochte avond gebiedsvisie

Praat en denk mee

De toekomst van Speuld en omgeving

Opbrengst inloopavond